Swalkroute Sibrandabuorren

1 stunde 35 minuten (16,0 km)

Swalkroute Sibrandabuorren

Locations on this route

Startpunkt: Aesgewei 56 (Sporthal It Mingeltsje)
8647 SG Sibrandabuorren
Endpunkt: Aesgewei 56 (Sporthal It Mingeltsje)
8647 SG Sibrandabuorren