Skip to main content
Favorites 0

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter...

Tjerkwerd

Op 17 en 18 juni uniek locatietheater bij de Beabuorstermole in Tjerkwerd

Uniek Fries Iepenloftspul bij de Beabuorstermole in Tjerkwerd. De poldermolen die al jaren wordt ingezet in de strijd tegen het water en sinds 1882 pronkt op het buurtschap Baburen.

Wat stiet ús te wachtsjen mei de feroarings fan it klimaat? Is de mole fan weardeleaze mearwearde, of hawwe we him yn de takomst bot nedich? Leare wy fan de skiednis, of tinke wy dat it ús net oerkomt?

Meer informatie en kaarten op de website.

Wanneer:
17 en 18 juni
Prijsinformatie:
Vanaf € 14,50

Here you will find De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter...

Bij de Beabuorstermole in Tjerkwerd
8765LR Tjerkwerd
Plan your route

Show results