Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

Sortearje op:

263 risseltaten

Cultuur

Friesland.nl

oant 'e mei 21 septimber in WORKUM

Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Evenement

Gondola Tours

oant 'e mei 31 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

20 septimber, 27 septimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 29 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

20 septimber, 24 septimber en noch 7 dagen in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Evenement

Friesland.nl

20 septimber, 21 septimber en noch 6 dagen in JOURE

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 31 oktober in SLOTEN FR

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 30 septimber in IJLST

Cultuur

11Fountains

oant 'e mei 15 febrewaris 2020 in Friesland

Evenement

Museum Heerenveen

oant 'e mei 30 septimber 2020 in Heerenveen

creatief

Locatieproject Toanielferiening Us Nocht Drachten

20 septimber, 21 septimber en noch 3 dagen in Donkerbroek

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 3 novimber in WOMMELS

Evenement

VisitWadden

oant 'e mei 27 desimber in Oosterend

Cultuur

De Spitkeet

oant 'e mei 31 oktober in Harkema