Dit evenemint is al west

Contact

Adres:
Majoor van Swietenlaan 1
8382 CE Frederiksoord
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Yn septimber 2018 bringt it Kameroperahuis yn Frederiksoord tsien kear de muzykteaterbelibbing ‘Welstaat’. Welstaat is in teaterstik wêryn’t in ferbining lein wurdt tusken de utopyske gedachten fan eartiids – ferheffing fan de earmen – en dizze tiid wêryn’t earmoed noch altyd rûnom foarkomt. Johannes van den Bosch stifte yn 1818 de earste Frije Koloanje: Frederiksoord. Dêrnei folgen Willemsoord en Wilhelminaoord. Trije oarden wêr’t in protte earme húshâldingen út de rest fan Nederlân in nij bestean opbouwe koenen.

 

As besiker stiet dy in ferfrjemdzjende, magysk-realistyske…

Lês fierder

Yn septimber 2018 bringt it Kameroperahuis yn Frederiksoord tsien kear de muzykteaterbelibbing ‘Welstaat’. Welstaat is in teaterstik wêryn’t in ferbining lein wurdt tusken de utopyske gedachten fan eartiids – ferheffing fan de earmen – en dizze tiid wêryn’t earmoed noch altyd rûnom foarkomt. Johannes van den Bosch stifte yn 1818 de earste Frije Koloanje: Frederiksoord. Dêrnei folgen Willemsoord en Wilhelminaoord. Trije oarden wêr’t in protte earme húshâldingen út de rest fan Nederlân in nij bestean opbouwe koenen.

 

As besiker stiet dy in ferfrjemdzjende, magysk-realistyske erfaring te wachtsjen. Nei it trochgean fan de ‘tagongspoarte’ yn Frederiksoord komst as nijkommer terjochte yn it fiktive oard Welstaat. In wûnderlik, nij oard, wêryn’t it lânskip it dekôr foarmet en fiksje en wurklikheid noch mar dreech te ûnderskieden binne. Tidens in soarte fan foksejacht dwers troch fjilden en wegen besikest fisuele, muzikale plakken en bysûndere personaazjes. Tidens in slotstik komme alle nijkommers byinoar en fine de ferskillende ferhaallinen en personaazjes elkoar.

 

Kameroperahuis, ûnder lieding fan regisseur Pepijn Cladder, skriuwer Sara van Gennip en komponist Stan Verberkt toveret de Koloniën van Weldadigheid twa wiken lang om ta Welstaat: oard fan ferbining en solidêrens.

Lês minder

Wannear

  • Try-out vindt 19 september plaats, de première van Welstaat op 20 september. Vanaf 21 september volgen de reguliere voorstellingen.

Sjoch alfêst efkes

Prizen

  • € 35.00 De prizen binne noch net definityf.
  • € 30.00 Woensdag/donderdag prijs 2e week (26+27 sep)
  • € 25.00 Try-out
  • CJP (Kultureel Jongeren Paspoart)Fan € 20.00 oant € 30.00 Inclusief €5 CJP korting.

Yn 'e buert

Toan risseltaten