Hoofdfoto Fries Expressionisme

Fries Expressionisme: Not Afraid of the New

Dit evenemint is al west

Contact

Adres:
Museum Dr8888
Museumplein 2
9203 DD Drachten
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Frysk Ekspresjonisme: Not Afraid of the New

Museum Dr8888 hat de op ien nei grutste kolleksje fan it Frysk ekspresjonisme fan flak nei de Twadde Wrâldoarloch yn besit. Noch net earder is der in grutte oersjochtentoanstelling organisearre oer de nei-oarlochske Fryske keunstnersgroep Yn ‘e Line.

Dizze groep krige ienris yn de trije wiken yn Grins les fan Herman Dijkstra (1904-1976) dy’t sterk beynfloede wie troch keunstners fan De Ploeg. Yn ‘e Line bestie út Jan Frearks van der Bij (1922-2013), Pier Feddema (1912-1983) Sjoerd Huizinga (1898-1972), Jaap Rusticus (1913-1972) en Klaas Koopmans (1920-2006). Njonken Yn ‘e Line wurdt omtinken jûn oan Gerrit Benner, H.N. Werkman en oare keunstners fan De Ploeg en Fryske tiidgenoaten as Boele Bregman en Sierd Geertsma. Dêrneist wurdt der ekspresjonistysk wurk toand fan ûnder oaren Thijs Rinsema en Theo van Doesburg. Dizze tentoanstelling is in gearwurking mei stichting De Ploeg 100.

Wannear

  • Opening 14 oktober

Prizen

  • € 8.00

Skaaimerken

Ekstra ynformaasje Kulturele Haadstêd 2018

  • Fiertaal: Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk
  • Soart evenemint: Tentoanstelling
  • Dissipline: Bylden en ynstallaasjes

Yn 'e buert

Toan risseltaten