Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

Sortearje op:

284 risseltaten

Evenement

Friesland.nl

16 july, 18 july in Balk

Evenement

Park Vijversburg

tiisdei 16 july in Tytsjerk

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 26 septimber in Joure

Evenement

City Train Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Emmakade Antiek

oant 'e mei 30 augustus in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kunstwinkel Ogenblik

oant 'e mei 19 july in Leeuwarden

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 6 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Evenement

Tresoar

oant 'e mei 9 augustus in Leeuwarden

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 30 septimber in IJLST

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 31 oktober in SLOTEN FR

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 7 septimber in Sneek

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 29 augustus in MAKKUM FR

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 1 septimber in SNEEK

Cultuur

De Spitkeet

oant 'e mei 31 oktober in Harkema

Cultuur - creatief

Natuurmuseum Fryslân

oant 'e mei 25 augustus in Leeuwarden

Evenement - Sport & actief

Merk Fryslân

oant 'e mei 19 july in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 15 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 18 augustus in Leeuwarden