Kontakt

Hast fragen, opmerkingen of suggestjes oer Friesland.nl of Kulturele Haadstêd 2018 dan kinst dy hjir efterlitte. Giet dyn reaksje oer in spesifike webpagina binnen Friesland.nl, dan freegje we dy om de URL yn dyn reaksje mei te stjoeren.

Mei freonlike groetnis,

De teams fan Friesland.nl en Ljouwert-Fryslân 2018