Ljouwert-Fryslân 2018

Yn 2018 litte we sjen hoe’t wy Friezen it libben fiere. Hoe’t we mei moed ús holle boppe it meanfjild útstekke om ús eigenwize manieren sjen te litten oan de wrâld. Us lânskip is it poadium en elkenien is útnûge. Nim dyn swimklean mei, pak dyn learzen yn, set de pet mar op en krij dyn nije sinnebril. Wat we dwaan sille is in ferrassing en do wurdst net thúsbrocht. Dat jout oars ek net, want ienkear yn Fryslân wolst noait wer nei hûs.

Programma

Op 3 oktober 2017 meitsje we ús definitive programma bekend, mar we ferklappe hjir alfêst in bytsje.

Meidwaan

It aventoer yn 2018 meitsje we meiinoar. Benijd hoe’st meidwaan kinst? 

Nijs

Alle nijtsjes, updates en mylpealen lêst op ús nijspagina. 

Eftergrûn

Alle eftergrûnynformaasje, antwurden op dyn fragen en mear.

Bliuw op ‘e hichte

Do witst it as earste!

Ienkear yn Fryslân wolst noait wer nei hûs

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators