Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

Sortearje op:

10 risseltaten

Cultuur

Mata Hari "Lady of Fashion"

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 30 april in Leeuwarden

Cultuur

Fries Expressionisme: Not Afraid of the New

LF2018

oant 'e mei 24 febrewaris in Drachten

Cultuur - Evenement

Made in Holland

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 30 juny in Leeuwarden

Evenement

Bildtstars en Eigenheimers | Noordoost-Friesland

LF2018

oant 'e mei 28 novimber 2020 in Hallum

Cultuur

Rembrandt & Saskia

LF2018

oant 'e mei 17 maart in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

FRYSK - een dikke eeuw schilderkunst uit Friesland

Museum Belvédère

oant 'e mei 14 april in Heerenveen-Oranjewoud

Cultuur

Kunstwandelroute

Akkrum-Nes

oant 'e mei 16 maart in Akkrum

Cultuur

Writer’s Block

LF2018

oant 'e mei 10 novimber 2020 in Leeuwarden

Evenement

Flower Power Markt

Miedema Communicatie

snein 3 maart in Drachten

Cultuur - Evenement

Voorjaarsfair Dekema State

Dekema State

sneon 20 april in Jelsum

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators