Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

450 risseltaten

Cultuur - Evenement

Food for Thought

LF2018

24 maaie, 28 juny en noch 3 dagen in Huns

Cultuur - Muziek

Kroke

LF2018

24 maaie, 26 maaie en 27 maaie in Ryptsjerk

creatief

De 7 fan Sânfurd

LF2018

oant 'e mei 26 maaie in Sandfirden

creatief

Het Fluitschip

LF2018

24 maaie, 25 maaie en noch 5 dagen in Hindeloopen

creatief

Openluchttheater Het Meisje van Yde

Openluchttheater Het Meisje van Yde

oant 'e mei 26 maaie in Yde

Evenement - Sport & actief

Vleermuizen avond excursie in Kayak.

KayakTjongerTours

24 maaie, 25 maaie en noch 4 dagen in delfstrahuizen

Cultuur - Evenement

borduurlint voor de vrede

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Phantom Limb Art Beyond Escher

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Amsterdamse School glas-in-lood plafond

Friesland.nl

oant 'e mei 29 desimber in LEEUWARDEN

Cultuur - Evenement

Escher op Reis

LF2018

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kunstinstallatie Tim Etchells

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20x18 in 2018

Poezieboom

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Cultuur

DNALWD2018

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Bezoekerscentrum Obe

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Mata Hari " lady of Fashion,"

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 30 juny in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Liwwadders! Our present, past and future.

LF2018

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Reisbureau

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Kerend Tij: Waddenkelder

LF2018

oant 'e mei 25 novimber in Leeuwarden

Cultuur - creatief

Expositie en film: Friese kunstenaar Jan Loman 100 jaar

Cultbee

oant 'e mei 29 septimber in Beetsterzwaag

Cultuur

Kerend Tij: Waterpanorama

LF2018

oant 'e mei 24 novimber in Leeuwarden

Cultuur

The Wadden - Landscape in Flux

Waddenfonds

oant 'e mei 23 juny in Leeuwarden

Cultuur

Iepen Doar(p)

LF2018

oant 'e mei 8 augustus in Feanwâldsterwâl

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators