Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

Sortearje op:

78 risseltaten

Cultuur

Visual Poetry in Tresoar

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kunstinstallatie Tim Etchells

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

VHDG presentatieplek

LF2018

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Unieke expositie: Die Bloue Wis

Nuweland

oant 'e mei 5 jannewaris 2019 in Oosterzee-Buren

Cultuur - Evenement

Phantom Limb Art Beyond Escher

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

borduurlint voor de vrede

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Evenement

Voor nop de hort op: Fietsclub Oranjewijk

LF2018

13 desimber, 20 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Skjin Laai/Tabula Rasa

LF2018

oant 'e mei 16 desimber in Beetsterzwaag

Cultuur

Fries Expressionisme: Not Afraid of the New

LF2018

oant 'e mei 13 jannewaris 2019 in Drachten

Cultuur

Bezoekerscentrum Obe

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

DNALWD2018

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Yn’e fierte; In de verte; In the distance

Exposities Leeuwarden 2018 Kunstwinkel Ogenblik

oant 'e mei 19 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur

Made in Holland

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 30 juny 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

300 jaar vrijmetselarij

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Schatkamer van de Friese cultuur

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Iepen Doar(p) Expositie

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Feanwâlden

Cultuur

Het Historisch Reisbureau van Tresoar

Tresoar

oant 'e mei 31 desimber 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Mixed-reality beleving Blok Out

BOEi

oant 'e mei 1 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Friezen om utens

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

De mannen fan Holwert

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Holwerd

Cultuur

Bronzen Beelden LWD 2018

Galerie Terbeek

oant 'e mei 31 desimber in Echtenerbrug

Cultuur

Kunstwandelroute

Akkrum-Nes

oant 'e mei 16 maart 2019 in Akkrum

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators