Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

Sortearje op:

198 risseltaten

Cultuur - Evenement

Proef de Kunst in Terherne

D'Oude Herbergh

oant 'e mei 21 oktober in TERHERNE

Cultuur

FryslânPhoto Festival

Fryslan photo18

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

creatief

De Slach by Boxum

De Slach by Boxum

19 oktober, 20 oktober en noch 2 dagen in Boksum

Cultuur - Evenement - creatief

Kirana Leeuwarden

LF2018

freed 19 oktober in Leeuwarden

Cultuur - creatief

Doarp Europa

LF2018

oant 'e mei 15 desimber in Friesland

Cultuur

De Wylde Boerinne

De Wylde Boerinne - Muziektheater IJlst

oant 'e mei 20 oktober in IJlst

Muziek

Yn it Skaad fan ’e Toer

LF2018

oant 'e mei 20 oktober in Ryptsjerk

Cultuur

Expositie Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20x18

Galerie Kunst in Beweging

19 oktober, 20 oktober en noch 2 dagen in Koudum

Cultuur

'Ferhalen yn it Lânskip'

"Verhalen in het Landschap"

19 oktober, 20 oktober en noch 4 dagen in Oldeberkoop

Cultuur - Evenement

Places of Hope

LF2018

oant 'e mei 25 novimber in Leeuwarden

Cultuur

Skjin Laai/Tabula Rasa

LF2018

oant 'e mei 16 desimber in Beetsterzwaag

Cultuur

VHDG presentatieplek

LF2018

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Liwwadders! Our present, past and future.

LF2018

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Kerend Tij: Waddenkelder

LF2018

oant 'e mei 25 novimber in Leeuwarden

Cultuur

Bezoekerscentrum Obe

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Mata Hari " lady of Fashion,"

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 4 novimber in Leeuwarden

Cultuur

Visual Poetry in Tresoar

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Projecties

LF2018

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Evenement

Tattoo & Ceramics

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 25 novimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

300 jaar vrijmetselarij

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20x18 in 2018

Poezieboom

19 oktober, 20 oktober en noch 5 dagen in Leeuwarden

Cultuur

Fries Expressionisme: Not Afraid of the New

LF2018

oant 'e mei 13 jannewaris 2019 in Drachten

Cultuur

Schatkamer van de Friese cultuur

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators