Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

425 risseltaten

Evenement

Flower Power Markt

Miedema Communicatie

snein 18 maart in Leeuwarden

Cultuur - Evenement - creatief

Workshop orientaalse dans

Fries Museum

snein 18 maart in Leeuwarden

Cultuur

Mata Hari, de mythe en het meisje

LF2018

oant 'e mei 1 april in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kunstinstallatie Tim Etchells

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Beyond Dada & De Stijl: Part 1

LF2018

oant 'e mei 8 april in Drachten

Cultuur - Evenement

Projecties

LF2018

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Wat foarôf gie

Wat Foarôf Gie

oant 'e mei 22 april in Veenwouden

Cultuur - Evenement

In Motion: Ceramic Reflections in Contemporary Art

LF2018

oant 'e mei 6 maaie in LEEUWARDEN

Cultuur

Bezoekerscentrum Obe

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Reisbureau

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Phantom Limb Art Beyond Escher

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur

Mata Hari " lady of Fashion,"

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 30 juny in Leeuwarden

Cultuur

De reis van HDKat

Eiland van

oant 'e mei 31 desimber in Hollum

Cultuur

Expositie "Kinderen van de Jister", Marc de Jong

Museum Opsterland

oant 'e mei 1 april in Gorredijk

Cultuur - Evenement

DOE dag met workshop zeefdrukken in Friesland

Kleine-Lijn

oant 'e mei 1 desimber in Blije

Cultuur - Evenement

Friezen om utens

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Fryske MOOC

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Giorgio Morandi en Bologna

LF2018

oant 'e mei 10 juny in Heerenveen

Cultuur - Evenement - Sport & actief

Buiten het museum: Drachten in Stijl

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Drachten

Cultuur - Evenement

Friese kunstenaars verleden tot heden

Beeldenstad Workum

oant 'e mei 27 jannewaris 2020 in WORKUM

Cultuur

Stimmen fan Fryslân

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement - creatief - Muziek

Culturele Hoofdstraat van Europa

Culturele Hoofdstraat

oant 'e mei 31 desimber in Beetsterzwaag

Cultuur - Muziek

Sjong! Zing! Sing!

LF2018

oant 'e mei 30 juny in Leeuwarden

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators