It aventoer yn 2018 is foar elkenien. Foar dy en dyn buorfrou, foar de bakker op ‘e hoeke en de frijwillichster yn de biblioteek. 2018 meitsje we meielkoar. Wa’t byinoar komt sjocht dat we eins deselde útdagingen hawwe foar de takomst. Wat dyn eftergrûn ek is.

Twee personen tonen de handgetekende kaart van Leeuwarden van A Guide to Leeuwarden.

Twee personen tonen de handgetekende kaart van Leeuwarden van A Guide to Leeuwarden.

© Hans Jellema

Ambassadeur

Bisto sa grutsk as in hûn mei sân sturten as it giet om dyn stêd en provinsje? Sjoch dan gau hoe’st ús helpe kinst as ambassadeur en meld dy oan.

Kunstenares Mirthe Leemeijer toont de maquette van haar ontwerp van de fontein voor Dokkum tijdens de presentatie aan omwonenden in de Grote Kerk van Dokkum.

Kunstenares Mirthe Leemeijer toont de maquette van haar ontwerp van de fontein voor Dokkum tijdens de presentatie aan omwonenden in de Grote Kerk van Dokkum.

© Ruben van Vliet

Inisjatyfnimmer

Do stapst om mei in fantastysk mienskipsplan of hast in talint dat de hiele wrâld sjen moatte soe? Kom dan yn aksje. 

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

© Ruben van Vliet

Studint of skoalbern

Do bist in studint en sikest help by dyn minor of ôfstudearstaazje, of do bist skoalbern en wolst mei dyn klasse meidwaan oan Ljouwert-Fryslân 2018? 

Tijdens een Club2018 netwerkbijeenkomst gaan twee clubleden op de foto met een sponsorkratje

Tijdens een Club2018 netwerkbijeenkomst gaan twee clubleden op de foto met een sponsorkratje

© Niels Westra

Sponsor

Do bist in ûndernimmer en wolst sichtberens foar dyn bedriuw. Wêrom dan net meilifte mei Club2018, de spin-off fan Ljouwert-Fryslân 2018?

De eerste lichting Maltese aardappelen arriveren op de markt in Leeuwarden. Een verkoper poseert voor de media.

De eerste lichting Maltese aardappelen arriveren op de markt in Leeuwarden. Een verkoper poseert voor de media.

© Ruben van Vliet

Ferslachjouwer

Do bist sa nijsgjrrich dat it hast ferfelend wurdt, fielst presiis oan wat minsken ynteressearret en hast in flotte pin of in skerp each. 

Welcome to the Village draait voor een groot deel op vrijwilligers, zo wordt samengewerkt aan het opbouwen van het festivalterrein.

Welcome to the Village draait voor een groot deel op vrijwilligers, zo wordt samengewerkt aan het opbouwen van het festivalterrein.

© Welcome to the Village

Frijwilliger

Kulturele Haadstêd binne we meielkoar en do bist tige nedich om der in sukses fan te meitsjen. 

Kreëarje dyn eigen rol

Volg ons

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

© Ruben van Vliet

Facebook

Een festivalbezoeker rolt een grote wereldbol door de straten tijdens het UITfestival in Leeuwarden.

Een festivalbezoeker rolt een grote wereldbol door de straten tijdens het UITfestival in Leeuwarden.

Twitter

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

© Ruben van Vliet

Nijsbrief

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators