Folgje kulturele haadstêd

Bliuw op ‘e hichte fan al it nijs oer Ljouwert-Fryslân 2018. Folgje ús op de sosjale media, meld dy oan foar de nijsbrief of kom del yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, sadatst altyd as earste witst wat der yn de oanrin nei 2018 stiet te barren.

In het Eise Eisinga planeterium in Franeker turen kinderen naar het plafond gevuld met sterren en planeten.

In het Eise Eisinga planeterium in Franeker turen kinderen naar het plafond gevuld met sterren en planeten.

© Ruben van Vliet

Facebook

Twee personen tonen de handgetekende kaart van Leeuwarden van A Guide to Leeuwarden.

Twee personen tonen de handgetekende kaart van Leeuwarden van A Guide to Leeuwarden.

© Hans Jellema

Twitter

De Blokhuispoort in Leeuwarden is de culturele hub en het kantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018.

De Blokhuispoort in Leeuwarden is de culturele hub en het kantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Nieuwsbrief

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators