Folgje kulturele haadstêd

Bliuw op ‘e hichte fan al it nijs oer Ljouwert-Fryslân 2018. Folgje ús op de sosjale media, meld dy oan foar de nijsbrief of kom del yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, sadatst altyd as earste witst wat der yn de oanrin nei 2018 stiet te barren.

Facebook

Twitter

Nieuwsbrief

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators