Do rinst rûn mei in geweldich mienskipsplan of hast in talint dat de hiele wrâld sjen moatte soe. Kom dan yn aksje. Diel dyn wylde plannen en lit ús dy helpe fan in plan ta in echt projekt te kommen.

Wy Friezen sitte fol mei inisjativen. Dat docht ek bliken út alle oanmeldingen dy’t we op it stuit binnenkrije. We binne dêr tige bliid mei en wurkje der hurd oan om elkenien antwurd te jaan. Dat betsjut wol dat it efkes duorje kin foardatst wat fan ús hearst. We stribje dernei datst binnen seis wiken in reaksje fan ús krijst. Do kinst ús dêr by helpe troch it formulier op dizze side sa folslein mooglik yn te foljen!

Sa kinne wy dy helpe​

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators