Oer Ljouwert-Fryslân 2018

Kulturele Haadstêd fan Europa

Yn 2018 litte we sjen hoe’t wy Friezen it libben fiere. Hoe’t we drystmoedich ús kop boppe it meanfjild útstekke om ús eigenwize manieren sjen te litten oan de wrâld. Us lânskip is it poadium en elkenien is útnûge. Nim dyn swimklean mei, pak dyn learzens yn, set dyn pet mar op en krij dyn nije sinnebril. Wat we dwaan sille is in ferrassing en do wurdst net thúsbrocht. Dat jout oars neat, want ienkear yn Fryslân wolst nea wer nei hûs.

Ferhaal

Mest stelde fragen

Kontakt

Bidbook

Valletta 2018

Downloads

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators