Us tiidrek feroaret hurd. De wrâld is grutter wurden, de mienskip mear ferskaat. It ferget in flinke doasis moed, kreativiteit en ferbylding om mei dy feroaringen om te gean. Ljouwert-Fryslân 2018 pakt it Kulturele Haadstêdjier dêrom oan om de kop boppe it meanfjild út te stekken. Om as provinsje, lân en Europa in ûntwikkeling troch te meitsjen om fan in mienskip nei in iepen mienskip te gean. Troch de kânsen dy’t har foardogge te sjen en te lústerjen nei nije ynsichten. Troch fleksibel te wêzen en dy oan te passen sûnder dysels te ferliezen.

Een meisje tuurt in de verte naar een gesprekspartner voor een overzichtelijk gesprek, een kunstinstallatie van Oscar Prinsen van het Instituut voor de Loslopende Mens waarin twee mensen op zo'n twee meter hoogte in gesprek kunnen.

Een meisje tuurt in de verte naar een gesprekspartner voor een overzichtelijk gesprek, een kunstinstallatie van Oscar Prinsen van het Instituut voor de Loslopende Mens waarin twee mensen op zo'n twee meter hoogte in gesprek kunnen.

© Welcome to the Village

Doar te dreamen

Doar te dwaan

Een van de grootste Harlem Shakes vond plaats in Leeuwarden

Een van de grootste Harlem Shakes vond plaats in Leeuwarden

© Ruben van Vliet

Doar oars te wêzen

Mear oer Ljouwert-Fryslân 2018

Eftergrûn

Meast stelde fragen

© Heleen Haijtema & Tryntsje Nauta

Programma

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators