Us tiidrek feroaret hurd. De wrâld is grutter wurden, de mienskip mear ferskaat. It ferget in flinke doasis moed, kreativiteit en ferbylding om mei dy feroaringen om te gean. Ljouwert-Fryslân 2018 pakt it Kulturele Haadstêdjier dêrom oan om de kop boppe it meanfjild út te stekken. Om as provinsje, lân en Europa in ûntwikkeling troch te meitsjen om fan in mienskip nei in iepen mienskip te gean. Troch de kânsen dy’t har foardogge te sjen en te lústerjen nei nije ynsichten. Troch fleksibel te wêzen en dy oan te passen sûnder dysels te ferliezen.

Doar te dreamen

Doar te dwaan

Doar oars te wêzen

Mear oer Ljouwert-Fryslân 2018

Eftergrûn

Meast stelde fragen

Programma

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators