Kom yn kontakt mei de organisaasje fan Ljouwert-Fryslân 2018. We bringe dy yn kontakt mei dyn ridder op it wite hynder of tinke mei dy mei oer hoe’sto de tûkelteammen fan dyn projekt oerwinne kinst.

Wy binne Ljouwert-Fryslân 2018. In lytse, fleksibele wurkorganisaasje dy’t fuortkomt út de Ljouwerter, Fryske en Nederlânske mienskip. Us doel is om tsjinstber te wêzen oan de makkers fan alle betochte en noch te betinken projekten dy’t Ljouwert meitsje ta Kulturele Haadstêd fan Europa 2018.

In de Blokhuispoort in Leeuwarden bevindt zich het informatiekantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018

In de Blokhuispoort in Leeuwarden bevindt zich het informatiekantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018

© Hans Jellema

Besykje

Komst by ús op de kofje? Dat fine we hartstikke leuk. Sa leuk sels, dat we spesjaal foar sokke besykjes in folslein ynformaasjekantoer ynrjochte hawwe. Hjir kinst terjochte mei al dyn fragen, foarstellen, suggestjes en ideeën.

Belje

Wolst ús wat freegje of fertelle? Dan kinst altyd efkes belje. Kinst ús berikke fia telefoannûmer 058-751 2018. Ast mei ús redaksje prate wolst, belje dan +31 58 750 8599. Oant hearrens!

Maile

Klim yn dyn toetseboerd en skriuw ús in mail. Al dyn algemiene fragen en opmerkingen meie nei info@2018.nl. Parse mei maile nei communicatie@2018.nl.

Lân fan Taal is een grootschalig programma dat multimediale- en podiumkunsten verenigt.

Lân fan Taal is een grootschalig programma dat multimediale- en podiumkunsten verenigt.

Skriuwe

Wa’t skriuwt dy bliuwt. Ast ús post stjoere wolst, dan kin dat nei:

Stichting Ljouwert-Fryslân 2018
Postbus 2529
8901 AA LJOUWERT

Tijdens het UITfestival is te zien hoe het water op verschillende locaties in Friesland er bij ligt.

Tijdens het UITfestival is te zien hoe het water op verschillende locaties in Friesland er bij ligt.

Parse

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators