Wolsto as sjoernalist of blogger omtinken jaan oan Kulturele Haadstêd? Wy helpe dy graach. Kinst in fersyk om ynformaasjemateriaal, in ynterview of in parsereis maile nei communicatie@2018.nl.

Rjochtenfrij byldmateriaal is foar de parse beskikber. Meikoarten komt der op dizze website in rjochtenfrije byldbank. Oanfragen foar byldmateriaal kinne oan't dan maild wurde nei communicatie@2018.nl.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators