Hé do dêr! Ek sa grutsk op Ljouwert-Fryslân? Help ús dan it ferhaal te fersprieden en download de toolkit dy’t by dy past. Wy hawwe him foar dy ynfolle mei alles watst nedich hast: foto’s, fideo’s, eftergrûnynformaasje en folle net genôch. Gauris wreidzje we it oanboad oan de toolkits fierder út, dat kom foaral noch ris werom foar farske foto’s of teksten. Sta foar stap diele we it mienskiplike boadskip!

De eerste lichting Maltese aardappelen arriveren op de markt in Leeuwarden. Een verkoper poseert voor de media.

De eerste lichting Maltese aardappelen arriveren op de markt in Leeuwarden. Een verkoper poseert voor de media.

© Ruben van Vliet

Nederlandse pers

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

Het was feest tijdens het aanbieden van het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Amsterdam

© Ruben van Vliet

Internationale pers

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators