Hé do dêr! Ek sa grutsk op Ljouwert-Fryslân? Help ús dan it ferhaal te fersprieden en download de toolkit dy’t by dy past. Wy hawwe him foar dy ynfolle mei alles watst nedich hast: foto’s, fideo’s, eftergrûnynformaasje en folle net genôch. Gauris wreidzje we it oanboad oan de toolkits fierder út, dat kom foaral noch ris werom foar farske foto’s of teksten. Sta foar stap diele we it mienskiplike boadskip!

Nederlandse pers

Internationale pers

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators