ReOpening

3 oant ‘e mei 25 novimber

Wat kin ik dwaan om myn eigen omjouwing krekt dat stikje better te meitsjen? It is in fraach dy’t tûzenen Friezen en net-Friezen oansette om de hannen út ‘e mouwen te stekken yn 2018. Om yn stee fan nei eigen nâle te stoarjen, har yn te setten foar minsk, natuer en maatskippij. Nije makkers moedigen we oan om harren kop boppe it meanfjild út te stekken, âlde makkers om te ynvestearjen yn nije ideeën. We dagen harren út om te doaren; om te dreamen, te dwaan en oars te wêzen. No moatte we mei-inoar troch doare te setten. Want wat we yn ‘e kop hawwe, hawwe we net yn ‘e kont.​

© Lucas Kemper

Haadprogramma

Mienskipsprogramma

© Hans Jellema

Festivals

Besjoch de brosjuere fan de ReOpening

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators