It folsleine programma fan de reopening

Wat sikest

Sortearje op:

oant 'e mei 25 novimber 2018 (64 risseltaten)

Street Art Tour
Street Art Tour 1
Evenement

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en 17 novimber 2018 in Leeuwarden

Wy jouwe gjin krimp
Wy jouwe gjin krimp!
creatief

Witmarsum2018

3 novimber 2018, 7 novimber 2018 en noch 2 dagen in Arum

Iepen Wurkpleats fan Jan Ketelaar
Jan Ketelaar
Cultuur

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en noch 2 dagen in Drachten

Kerend Tij: Waddenkelder
Kerend Tij: De Waddenkelder
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Kerend Tij: Waadpanorama
Waterpanorama
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Expositie: Ik ben 2018
Ik ben 2018
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 24 novimber 2018 in Leeuwarden

Bezoekerscentrum Obe
OBE
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Places of Hope
Places of Hope
Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Phantom Limb Art Beyond Escher
Hoofdfoto Phantom Limb Art Beyond Escher
Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris in Leeuwarden

Kunstinstallatie Tim Etchells
Hoofdbeeld Tim Etchells
Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Skjin Laai/Tabula Rasa
Skjin Laai
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 16 desimber 2018 in Beetsterzwaag

The List
The List
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Projecties
Hoofdbeeld projecties
Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Visual Poetry in Tresoar
Visual Poetry in Tresoar 1
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Kunstmaand Ameland
Kunstmaand Ameland
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Ameland

Other Words
Hoofdfoto other words
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

De mannen fan Holwert
De mannen van Holwerd
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Holwerd

Dobbepaarden
Hoofdfoto Ringrobbe Marrum
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Marrum

Kûnstsinnige Eerappels
Hoofdfoto Kûnstsinnige eerappels
Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Pauperfontein
De Pauperfontein
Evenement - Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Workum

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators