It folsleine programma fan de reopening

Wat sikest

Sortearje op:

oant 'e mei 25 novimber 2018 (67 risseltaten)

Cultuur

Love for All Festival | Dizz=Harmony

LF2018

sneon 3 novimber 2018 in Leeuwarden

Evenement

Street Art Tour

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en 17 novimber 2018 in Leeuwarden

creatief

Wy jouwe gjin krimp

Witmarsum2018

3 novimber 2018, 7 novimber 2018 en noch 2 dagen in Arum

Cultuur

VHDG: Willem de Haan - Metrostation op rotonde

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Kerend Tij: Waadpanorama

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Evenement - Cultuur

Pjuttoer: Peuters op reis in de wereld van kunst

LF2018

oant 'e mei 30 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Expositie: Ik ben 2018

LF2018

oant 'e mei 24 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Projecties

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Kerend Tij: Waddenkelder

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Fries Expressionisme: Not Afraid of the New

LF2018

oant 'e mei 24 febrewaris in Drachten

Cultuur - Evenement

Places of Hope

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Made in Holland

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 30 juny in Leeuwarden

Cultuur

The List

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Iepen Wurkpleats fan Jan Ketelaar

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en noch 2 dagen in Drachten

Cultuur - Evenement

Phantom Limb Art Beyond Escher

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris in Leeuwarden

Cultuur

Bezoekerscentrum Obe

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Visual Poetry in Tresoar

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Skjin Laai/Tabula Rasa

LF2018

oant 'e mei 16 desimber 2018 in Beetsterzwaag

Cultuur - Evenement

Kunstinstallatie Tim Etchells

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

De mannen fan Holwert

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Holwerd

Cultuur

Kûnstsinnige Eerappels

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Doarp Europa

LF2018

3 novimber 2018, 9 novimber 2018 en noch 6 dagen in Friesland

Cultuur

Taal in Byld

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

Other Words

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators