It folsleine programma fan de reopening

Wat sikest

Sortearje op:

oant 'e mei 25 novimber 2018 (66 risseltaten)

Cultuur

LF2018

sneon 3 novimber 2018 in Leeuwarden

Evenement

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en 17 novimber 2018 in Leeuwarden

creatief

Witmarsum2018

3 novimber 2018, 7 novimber 2018 en noch 2 dagen in Arum

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Evenement - Cultuur

LF2018

oant 'e mei 30 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 24 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

3 novimber 2018, 10 novimber 2018 en noch 2 dagen in Drachten

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 24 febrewaris in Drachten

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 16 desimber 2018 in Beetsterzwaag

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Marrum

Cultuur - Evenement

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Leeuwarden

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Ameland

Cultuur

LF2018

3 novimber 2018, 9 novimber 2018 en noch 6 dagen in Friesland

Cultuur

LF2018

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Holwerd

Cultuur - Evenement

Museum Belvédère

oant 'e mei 25 novimber 2018 in Heerenveen

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators