‘In wrâld dy’t wurket‘: dat is it stribjen fan de grutte groep freonen efter Welcome to The Village. En dêr wurdt it hiele jier troch oan wurke. Sa wurkje koks, boeren en kateraars gear oan in sa logysk en lokaal mooglike fiedselstring, en wurdt de hânmakke lokaasjefoarmjouwing makke troch grutte groepen minsken: fan pensjonearre timmermannen dy’t oan jonge makkers de knepen fan it fak leare oant flechtlingen dy’t graach harren hannen út ‘e mouwen stekke.

Tidens it festival fiere we dy wize fan gearlibjen. Midden yn ‘e simmer boud Welcome to The Village mei mear as fiifhûndert frijwilligers in tydlik doarp wêryn’t we in útdaagjend ûntdekkersprogramma fine sille mei muzyk fan oer de hiele wrâld, teater en dûns, byldzjende keunst en spesjale ko-produksjes. En dat allegearre sa grien as it mar kin.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators