Foar de kultuerleafhawwer

In stevich potsje muzyk fan grutte artisten of just soele jazzklanken fan in band wêr’st noch noait fan heard hast, mar wêr’st stiekem nei ôfrin wol in cd fan keapest. Grutte en lytse keunstners dy’t dy bliid, boas, fertrietich of jaloersk meitsje. Dûnsers wêr’st mei iepen mûle fan genietest yn de bûtenloft of teater op it wetter. Yn Fryslân kinst folsleine aginda’s folje mei kultureel fermaak. We litte dy graach sjen wêr’t kultuerleafhawwers dizze wike terjochte kinne.