De man fan dyn libben

De man fan dyn libben | Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma

Dit evenemint is al west

Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt
de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek?

Nei it boek fan Arthur Japin

Prizen

  • € 24,50 incl. garderobe en pauzedrankje

Yn 'e buert

Toan risseltaten