Kulturele eveneminten

Wat sikest

Sortearje op:

168 risseltaten

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Muziek

Friesland.nl

22 septimber, 17 novimber en noch 3 dagen in SNEEK

Evenement

Museum Hindeloopen

22 septimber, 29 septimber en noch 4 dagen in Hindeloopen

creatief

Friesland.nl

tiisdei 24 septimber in SNEEK

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

24 septimber, 25 septimber en noch 6 dagen in Leeuwarden

Muziek

Stadsschouwburg De Harmonie

woansdei 25 septimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Keramiekmuseum Princessehof

tongersdei 26 septimber in Leeuwarden

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

tongersdei 26 septimber in Leeuwarden

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

freed 27 septimber in Leeuwarden

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

freed 27 septimber in Leeuwarden

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

freed 27 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Poezieboom

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

27 oant 'e mei 29 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Dorpsbelangen Koudum

sneon 28 septimber in Koudum

creatief

Friesland.nl

sneon 28 septimber in SNEEK

Muziek

Friesland.nl

sneon 28 septimber in SNEEK

Muziek

Friesland.nl

sneon 28 septimber in SNEEK

Cultuur

LF2028

sneon 28 septimber in Harlingen

creatief

Friesland.nl

sneon 28 septimber in SNEEK

Cultuur

Neushoorn

sneon 28 septimber in Leeuwarden