Ga naar inhoud
Favorieten 0

Wat bisto leaflik!? - Iepenloftspul

Spannum

In iepenloftspul oer Waling Dijkstra, ien fan Fryslân’s grutste skriuwers en dichters en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer!Waling moatst yn Spannum mei grutte tsjinsin de bakkerij mei syn mem draaiende hâlde, mar wie folle...

Sjoch alfêst efkes

In iepenloftspul oer Waling Dijkstra, ien fan Fryslân’s grutste skriuwers en dichters en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer!

Waling moatst yn Spannum mei grutte tsjinsin de bakkerij mei syn mem draaiende hâlde, mar wie folle leaver dwaande mei syn passy: skriuwen en dichtsjen yn de Fryske taal. Yn it doarp hiene se net sa folle op mei Waling fanwegen syn oare wize fan tinken. Ek op it mêd fan de romantyk hâlde hy him net oan de yn dy tiid jildende regels. Dat alles soarge foar in soad drama yn syn libben. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ ferwiist nei syn bekende liet ‘Simmermoarn’, mar wie Waling sels wol sa leaflik?

Wanneer:
8 oant 'e mei 17 juny
Prijsinformatie:
Vanaf € 19,50

Hjir fine jo Wat bisto leaflik!? - Iepenloftspul

Tsjerkebuorren 16
8843 KE Spannum
Plan dyn rûte

Toan risseltaten