Koningspad - Route Voorwerk Siegerswoude-Bakkeveen

(20.0 km)

Se binne fan respektabele leeftyd. Hast tûzen jier. Oerterp, Sigerswâld, Duerswâld en Bakkefean hearre ta de âldste doarpen yn Opsterlân. De hegere sânrêgen en de fruchtbere gerslannen yn de leechte fan de beekdelling lienden harren by útstek foar de fêstiging fan boeren dy’t de heide ûntginden foar akkerbou en harren fee weiden yn it gerslân. Bakkefean wie yn de midsiuwen eigendom fan it kleaster Mariëngaarde yn Hallum dat rûn 1250 in úthôf stifte by It Foarwurk. 

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 9243 KC Binnenwei, Siegerswoude
DSC_1541.JPG

Nieuw Allardsoog (zakelijk)

Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen
Einpunt: Binnenwei, Siegerswoude