Koningspad - Route Bakkeveen-Lippenhuizen

5 oeren 12 minuten (26.0 km)

It griene Bakkefean leit krekt as it sjike Beetstersweach ynklamme tusken bosken en heidefjilden. Beide doarpen wienen foar in grut part eigendom fan de adel en tankje harren noflike sjarme oan de natuerlike lizzing yn it grien. De Opsterlânske Kompanjons dy’t it fean fan De Gordyk  ûntginden, hienen eins harren turffeart lâns Duerswâld oant Bakkefean grave wollen.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Mjûmsterwei
9243 SK Bakkeveen
5122.jpg

Hotel Restaurant De Stripe

Duerswald 23
9241GW Wijnjewoude
Einpunt: De Biskop 9
9243WG Bakkeveen