Rond de Terpen

3 oeren 10 minuten (15.5 km)

Kuierjend yn de fuotspoaren fan de muontsen fan kleasters as Foswert, dy’t it lân ûntginden en lâns Hegebeintum, de heechste terp fan Fryslân.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Hoofdstraat
9172 ML Ferwert
Einpunt: Ferwert