Rond de Terpen

3 oeren 10 minuten (15.5 km)

Kuierjend yn de fuotspoaren fan de muontsen fan kleasters as Foswert, dy’t it lân ûntginden en lâns Hegebeintum, de heechste terp fan Fryslân.

Beschrijving

Begjinpunt : Hoofdstraat
9172 ML Ferwert