Swalkroute Wytgaard

1 oere 10 minuten (6.0 km)

Volgens een Romeinse gebiedsbeschrijver, Tacitus, werd de rand van de toenmalige Middelzee al in de eerste eeuw na Christus bewoond. Door overstromingen tussen de 2e en de 8e eeuw is dit gebied tijdelijk verlaten, maar later zijn de terpen weer bewoond geraakt. Het waren meer kleine ophogingen in het landschap waar één of twee boerderijen waren gevestigd. Men noemde deze terpen “werden”. In de omgeving van Wytgaard waren ongeveer vijf “werden”. Marwerd (Mare zijn werd), Wijtgaard (Wijtgha zijn werd), Baard, Tjaard en Naarderbuuren. Op deze “werden” leefden de families en waren volledig self-supporting. De nakomelingen van deze “werd”-bewoners moesten ook hun plekje op deze aarde verwerven en stichtten nieuwe werden waardoor er langzaam nieuwe dorpen ontstonden. De dorpen Hempens-Teerns, Goutum, Huizum, Wirdum-Swichum en Wijtgaard vormden het Sudertrimdiel. In de middeleeuwen is het Sudertrimdiel ontstaan als bestuurlijk deel van de Grietenij Leeuwarderadeel. Het heeft ongeveer 700 jaar bestaan.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Oosterwoldseweg 3 (Gasterij Het Hof van Oldeberkoop)
8421 PA Oldeberkoop
Einpunt: Oosterwoldseweg 3 (Gasterij Het Hof van Oldeberkoop)
8421 PA Oldeberkoop