Koningspad - Route Lippenhuizen-Tijnje

2 oeren 40 minuten (14.0 km)

De ûnderrin fan beekdelling De Boarn, ek wol Ald- of Keningsdjip, heart ta de seldsume juwieltsjes yn de pronkkeamer fol natuerskientme. De gevens fan de beekdelling is nei Nederlânske mjitstêven grut. Rome, noard fan it Alddjip by Beetstersweach en de Van Oordt’s Mersken boppe Terwispel binne goed foar rom 3 hektare fan it mar 30 hektare blaugerslân yn Nederlân. Yn ‘e maitiid kleurje de eardere healannen útlitten giel. Hjir lizze noch altyd de bêst ûntwikkele dotterblomgerslannen fan Fryslân.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: De Buorren
8408 HA Lippenhuizen
Einpunt: Lippenhuizen