Koningspad - Route Tijnje-Beetsterzwaag

4 oeren (20.0 km)

De soppige weidgrûnen yn it westlik part fan Opsterlân wienen iuwenlang de rike heaskuorre fan de gritenij. De traach kronkeljende Boarn hie yn de tûzenen jierren fan har bestean in fruchtbere boaiem efterlitten. Tusken har boarne op de hege grûnen by Bakkefean en de mûning yn it Boarndjip slingere it Alddjip of Keningsdjip yn wide lussen lâns Beetstersweach en Terwispel fia Aldeboarn nei Jirnsum.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Breewei
8406 ES Tijnje
jpg_3907.jpg

Landgoed Lauswolt

Van Harinxmaweg 10
9244 CJ Beetsterzwaag
Einpunt: Tijnje