Koningspad - Route Beetsterzwaag-Olterterp

4 oeren (20.0 km)

Yn Edinburgh is de Royal Mile, de oardel kilometer kasseien yn de âlde binnenstêd tusken twa kastielen, ien fan de foarnaamste toeristeattraksjes. De 1,5 kilometer addelike hûzen dy’t de monumintale smaakmakkers fan Beetstersweach foarmje, binne noch net sa lang sa bekend. Dochs lizze de royale bûtenpleatsen der geweldich by. De yn klassike styl oplutsen lânhûzen binne faak aardich ûnskansearre de iuwen trochkommen.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Hoofdstraat
9244 CP Beetsterzwaag
Hotel Restaurant Het Witte Huis

Hotel Restaurant Het Witte Huis

Van Harinxmaweg 20
9246TL Olterterp
Einpunt: Beetsterzwaag