Coulisselandschapsroute Veenklooster - b

37 minuten (5.0 km)

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Kleasterwei 6
9297 WS Veenklooster
Einpunt: Kleasterwei 6
9297 WS Veenklooster