Swalkroute Sibrandabuorren

1 oere 35 minuten (16.0 km)

Swalkroute Sibrandabuorren

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Aesgewei 56 (Sporthal It Mingeltsje)
8647 SG Sibrandabuorren
Einpunt: Aesgewei 56 (Sporthal It Mingeltsje)
8647 SG Sibrandabuorren