Koningspad - Route Olterterp-Wijnjewoude-Voorwerk Siegerswoude

4 oeren (20.0 km)

It Keningspaad is in kuierrûte dy’t út 6 etappes bestiet. De rûte is likernôch 120 km lang, en ferbynt alle lânskiplike en kultuerhistoaryske hichtepunten yn de beekdelling fan it Keningsdjip. Wat opfalt is de rêst dy’t de streek noch altyd karakterisearret.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Van Harinxmaweg
9246 TL Olterterp
Einpunt: Olterterp