Stoeparoute

4 oeren 40 minuten (47,0 km)

Ferwachtest it net, mar midden yn it Fryske lân, yn Hantum, tusken kp. 29 en 79 stiet in Tibetaansk-Boeddhistyske timpel, in stoepa. Neffens de oerlevering moat hy de regio gelok bringe en sels de wrâldfrede tichterby bringe. De gelokstimpel is in moai kontrast mei de wrydske fiergesichten oer de Waadsee en it lân mei de diken wêr’t de rûte dy fierder trochhinne liedt.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: voorstreek
9101 Dokkum
DSCF7819

koffie & theehuis camping "De Terp"

Krûdikker 2
9148BD Hiaure
Einpunt: 9101 Dokkum