Ga naar inhoud
MAP

Brekkenroute

(29,0 km)

 • route.download

Do fytst lâns de Aldegeaster Brekken, wetter dat streekrjocht yn ferbining stiet mei de marren. Oeral wêr’st sjochst, is wetter. Bysûnder: it gebiet is absolút favoryt by de readpoatgoes. Hast alle readpoatguozzen oerwinterje hjir yn Súdwest Fryslân om dêrnei op Spitsbergen te brieden. Op de merk yn Warkum (kp.17) binne meardere terrassen te finen. It Jopie Huismam-museum leit krekt 50 meter fierderop. Yn Aldegea, mei de grutste spinnekopmûne fan Nederlân, hast ûnder mear kafee-restaurant Trije Doarpen. De slûs (kp.20) is in leuk plak mei al dy âlde skippen, dy’t dy tinken dogge oan lang lyn.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Merk 4
8711 CL Workum
17
1

Jopie Huisman Museum

Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711AH Workum
04
06
2

IJsboerderij Margje 24

IJsboerderij Margje 24
Trekwei 13
8711 GS Workum
16
15
3

Molen Doris Mooltsje

Molen Doris Mooltsje
Brekkenpaad 1
8614 AN Oudega SWF
31
32
4

Pizzeria Tre Paesi

Pizzeria Tre Paesi
Hagenadyk 4
8614 AB Oudega SWF
5

Kerkje Sânfurd

Kerkje Sânfurd
Sanfurd 2
8613 JH Sandfirden
Sanfurd
33
34
6

Veerpont It Oerset (Gaastmeer)

Veerpont It Oerset (Gaastmeer)
Gaastmeer
De pont steekt van wal
7

d'Ald Herberch Gaastmeer

d'Ald Herberch Gaastmeer
Munkedyk 46
8611 JR Gaastmeer
23
18
21
20
22
17
8

VVV locatie Workum

VVV locatie Workum
VVV Workum, bij Het Boekhuis
Noard 17
8711 AA Workum
9

Museum Warkums Erfskip

Museum Warkums Erfskip
Merk 1
8711CL Workum
Einpunt: Merk 4
8711 CL Workum
 • 17
 • 04
 • 06
 • 16
 • 15
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 23
 • 18
 • 21
 • 20
 • 22
 • 17