Aquaductroute

7 oeren 30 minuten (76,0 km)

Farre troch it súdwestlike part fan de Fryske marren is noch oantrekliker wurden. De bou fan fiif akwadukten jout de wettersporter rom baan: yn plak fan te wachtsjen foar brêgen is it no hearlik trochfarren. De folgjende akwadukten meitsje diel út fan de rûte: it Galamadammen-Akwadukt by Koudum, it Ie-Akwadukt by Wâldsein, it Jeltesleat-Akwadukt by Hommerts, it akwadukt Headammen by Snits en it Geau-Akwadukt by Drylts.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Johan Frisosluis
8715 JM Stavoren
Einpunt: Johan Frisosluis
8715 JM Stavoren