Kleiroute

1 oere 30 minuten (15,0 km)

Rembrandt skreaun oait oan syn frou, Saskia van Uylenburgh: ‘In lân fol rêst, sfear en sjarme, foar in part bepaald troch it heldere goude…

Lês fierder

Rembrandt skreaun oait oan syn frou, Saskia van Uylenburgh: ‘In lân fol rêst, sfear en sjarme, foar in part bepaald troch it heldere goudenljocht, sa’t men dat oan de seekant fynt. De see dy’t tagelyk soarget foar suvere lucht, kleare kimen en foar de simmerske wolken, dy’t noch witer binne as wyt…’ Do fynst dyn slinger op de Klaairûte, in farrûte dy’t begjint by Frjentsjer, ien fan de moaiste histoaryske stêden fan Fryslân, 15 km west fan Ljouwert. Dy fiert ûnder oaren lâns de sfearfolle doarpen Dongjum, Boer, Ried, Berltsum en Menaam. Al farrend kinst genietsje fan de ôfwikseljende natuer yn in bysûnder boeiende omjouwing. Underweis binne der op ferskate plakken foarsjenningen om oan te lizzen. Fanôf dizze plakken kinst prachtige kuiertochten of fytstochten meitsje. De Klaairûte is minstens 1.50 meter djip, der sitte twa beweechbere brêgen yn, dy’t neffens de provinsjale tiden betsjinne wurde. De oare brêgen hawwe in trochfarhichte fan 2.50 meter. Folders en in kaart fan de rûte binne te krijen by de VVV’s yn de regio fan Noardwest Fryslân en de gemeentekantoaren yn Frjentsjer en Menaam.

Lês minder

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Oostelijke industrieweg
8801 JW Franeker
Einpunt: Harlingertrekweg
Leeuwarden