Picknickroute

(48,0 km)

Startpunt 60 leit oan de Overstesingel by de Naturij (bernebuorkerij mei boartserstún). In rûte oer moaie lytse dykjes en fytspaadsjes troch bosk en heide, lâns doarpkes en greiden dy’t in pear kear it Keninigsdjip kruse. Picknickplakken: yn de buert fan kp. 32, Park Buorfinne yn Oerterp en by de Freulefiver in it Slotpleats Bosk. Tusken kp. 41 en 39 leit in lytse greide mei picknickbanken. Fierder kinst ast 500 meter omrydst, picknicke yn boartersbosk Sparjebird tusken kp. 25 en 69.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Overstesingel
9204 Drachten
60 92 83 90 69 25 45 27 35 93 21 97 15 39 41 33 71 19 32 06 08 31 36 66
Einpunt: Overstesingel
9204 Drachten
60
92
83
90
69
25
45
27
35
93
21
97
15
39
41
33
71
19
32
06
08
31
36
66