As it tsjuster wurdt...

Unbehindere genietsje fan de stjerrehimel, wa wol dat no net? Yn Nederlân kin dat op twa plakken bysûnder goed. Dizze twa plakken fynst yn Fryslân; de Boschplaat op Skylge en yn Nasjonaal Park Lauwersmar. Dizze twa gebieten meie har Dark Sky Park neame, ‘tsjustere nachthimel’. De Dark Sky Parken binne gebieten wêr’t it sa tsjuster is datst de stjerrehimel op syn bêst belibje kinst. 

DARK SKY PARKEN YN NEDERLÂN

INTERNATIONAL DARK-SKY ASSOCIATION

Ek leuk yn it tsjuster

LUNA

Ljochtfestival yn Ljouwert

NACHT FAN DE NACHT

SLOEPFARRE YN IT TSJUSTER

Belibje de Alde Feanen by nacht.

NACHTEKSKURZJES IN DE NATUER

Organisearre troch It Fryske Gea.

LEDS RUN

Hurdrinevenemint mei bysûndere ljochtkeunst.