’Der is gjin leafde oprjochter as de leafde foar iten.’

George Bernard Shaw (1856-1950)