Eveneminten yn Ljouwert

Wat sikest

Sortearje op:

99 risseltaten

Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Emmakade Antiek

oant 'e mei 30 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Evenement

Tresoar

oant 'e mei 9 augustus in Leeuwarden

Cultuur - creatief

Natuurmuseum Fryslân

oant 'e mei 25 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 8 septimber in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 6 juny 2021 in Leeuwarden

Evenement

Acta Theater én Muziek

oant 'e mei 30 april 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Natuurmuseum Fryslân

oant 'e mei 1 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 1 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 15 septimber in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 6 juny 2021 in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 18 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Evenement

City Train Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 6 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 29 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Neushoorn

wykliks in Leeuwarden

Evenement

Tresoar

24 july, 31 july en noch 3 dagen in Leeuwarden

Evenement

Gondola Tours

oant 'e mei 31 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Fries Museum

tongersdei 25 july in Leeuwarden