Eveneminten yn Ljouwert

Wat sikest

Sortearje op:

114 risseltaten

Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Evenement

Gondola Tours

oant 'e mei 31 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

20 septimber, 27 septimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 29 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

20 septimber, 24 septimber en noch 7 dagen in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Cultuur

Merk Fryslân

oant 'e mei 30 novimber in Friesland

Evenement

Acta Theater én Muziek

oant 'e mei 30 april 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 17 septimber 2021 in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 17 septimber 2021 in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Muziek

Neushoorn

sneon 21 septimber in Leeuwarden

Evenement

City Train Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Evenement

Van der Valk Leeuwarden

oant 'e mei 28 desimber in Leeuwarden

Evenement

A Guide to Leeuwarden

oant 'e mei 28 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

snein 22 septimber in Leeuwarden

Muziek

Stadsschouwburg De Harmonie

woansdei 25 septimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Neushoorn

wykliks in Leeuwarden