Taal is alles en alles is taal

Nederlands, Fries, Engels, Papiaments, Surinaams, Turks of misschien wel Arabisch? Welke talen zouden de leerlingen uit deze schoolklas thuis allemaal spreken?

Wybren Jorritsma en Siart Smit van het Leeuwarden-Fryslân 2018-project Lân fan Taal kijken nieuwsgierig naar de vrolijke optocht van kinderen door de binnenstad van Leeuwarden. ,,Fryslân is sa ryk oan talen, dy rykdom wolle wy yn 2018 grut fiere."

Het gebied in en rond de Prinsentuin wordt tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 omgetoverd tot een letterlijk land van taal. Siart wijst naar de brede strook groen recht tegenover de Oldehove. ,,Hjir bouwe we in nij besikerssintrum. Jong en âld kin hjir taal en meartaligens yn al syn fasetten belibje.” Met videomapping op de Oldehove krijgen gedichten bijvoorbeeld een visueel podium op de Oldehove. Ook partners zoals Tresoar, Afûk, HCL en de Fryske Akademy organiseren uiteenlopende talige activiteiten. De mannen zijn het roerend eens. ,,We ha yn Fryslân in troefkaart yn hannen mei it Frysk en de meartalige situaasje, dan moatte we dy ek ynsette."

"Taal jout betsjutting"

Onderling spreken ze Fries. ,,Ik kom út in Frystalige famylje, myn frou is ek Frysk”, vertelt Wybren. Ze steken via het zebrapad over naar de Prinsentuin. Zelf woont hij nu in Groningen. ,,Thús prate we Frysk, ek mei ús bern. Dat fielt fertroud.” Siart knikt instemmend. Aan zijn tongval is te horen dat hij de taal op latere leeftijd heeft geleerd. ,,Ik bin opgroeid yn Oerisel en haw Frysk leard, doe’t ik saaklik lieder fan Tryater waard.” Waarom Fries leren als de Friezen ook wel Nederlands kunnen?

Siarts handen bewegen druk door de lucht. Ze spreken boekdelen: taal raakt hem. Zelf is hij het wandelend voorbeeld van meertaligheid. Siart straalt wanneer hij vertelt over taal en de liefde voor zijn Zweedse vrouw. ,,Foar har haw ik it Sweedsk leard.” Met hun kinderen spreken ze Nederlands en Zweeds. ,,Ik begryp de Sweden folle better sûnt ik harren taal praat.” Eerder voelde hij zich toerist, nu hij de taal verstaat en spreekt, begrijpt hij de Zweedse cultuur veel beter. “Taal jout betsjutting”, legt hij Wybren uit. ,,En je litte sjen dat je it de muoite wurdich fine om de oar syn taal en kultuer better te begripen."

Talenpaviljoen

In het midden van de Prinsentuin komt in 2018 een Talenpaviljoen: een gebouw in de vorm van een rok. Een plek waar moedertalen worden gevierd. En een plek waar je wat kunt eten en drinken, geserveerd door dove mensen. ,,Want ek dat is taal,” glimlacht Siart.

Meer weten over dit project? Kijk verder op www.lanfantaal.frl

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators