Tjeerd van Bekkum nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018

Tjeerd van Bekkum, burgemeester van gemeente Smallingerland, wordt per 15 juli aanstaande de nieuwe directeur (CEO) van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dit hebben de Raad van Toezicht van LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden gezamenlijk besloten, nadat de huidige directeur Lieven Bertels vorige week aan de Raad van Toezicht bekend maakte een nieuwe baan te hebben aangenomen in de Verenigde Staten.

Wiebe Wieling, voorzitter van de Raad van Toezicht: ,,De Raad van toezicht feliciteert Lieven Bertels van harte met zijn nieuwe functie. Wij respecteren zijn persoonlijke keuze. Lieven Bertels was een directeur met internationale ervaring. Hij heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de projecten van de stichting LF2018 vorm en inhoud te geven. Het inhoudelijke programma voor 2018 is nagenoeg compleet. De Raad van Toezicht is verheugd dat nu een soepele overgang in het management is gerealiseerd. Wij wensen Lieven Bertels veel succes in zijn nieuwe functie.”

De Raad van Toezicht, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben na de mededeling gezamenlijk besloten meteen op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat directeur. Wieling: ”Het is van belang dat we in deze fase niet stil komen te staan. Wij hebben daarom weloverwogen Tjeerd van Bekkum benaderd vanwege zijn ruime ervaring als Friese bestuurder en zijn kennis van en betrokkenheid bij LF2018. Hij kent Fryslân goed en beschikt over een goed netwerk binnen en buiten Fryslân. Van Bekkum is in staat verder te bouwen aan het fundament en de uitstraling van LF2018. Hij heeft met enthousiasme deze functie als directeur aangenomen. De voortgang van de voorbereiding van LF2018 is bij hem in goede handen.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,De komende maanden is een cruciale periode in de voorbereiding van het culturele jaar 2018. Het is daarom een goed besluit dat de Raad van Toezicht in overleg met ons meteen een nieuwe kandidaat directeur heeft gevonden.” Wethouder van Leeuwarden Sjoerd Feitsma: “Wij hebben het volle vertrouwen dat Van Bekkum de functie van directeur met verve zal vervullen. Van Bekkum heeft zich in de afgelopen jaren zeer betrokken getoond bij LF2018 en heeft de nodige initiatieven op gang gebracht. We kijken uit naar de samenwerking met hem."

 

Curriculum Vitae Tjeerd van Bekkum

Personalia

Naam : Drs T. van Bekkum

Voornaam : Tjeerd

Geboortedatum : 16 november1966

Geboorteplaats : Drachten, Gemeente Smallingerland (Friesland)

Nationaliteit : Nederlandse

Burgerlijke staat : Gehuwd, 2 zonen (geboortejaren 1995, 1997)

Geloof : Hervormd, niet meer ingeschreven

Opleiding

1987 - 1993 : Rijksuniversiteit Groningen

Bedrijfskunde, afstudeerrichting Personeel en Organisatie

Tijdens studie actief geweest in verschillende bestuursorganen van de faculteit Bedrijfskunde, waaronder voorzitter van de Studentenvertegenwoordiging.

1985 - 1987 : Atheneum A, Ichthus College – Drachten (nu Liudger)

1979 - 1985 : H.A.V.O. Ichthus College – Drachten (nu Liudger)

Werkervaring

September 2012 - heden : Burgemeester gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland heeft 55.000 inwoners.

Naast de wettelijke taken behoren ook tot de portefeuille Personeel en Organisatie, bedrijfsvoering, waaronder ICT.

September 2005 - september 2012 : Burgemeester gemeente Marum

Gemeente Marum heeft 10.000 inwoners.

mei 2002 - 1 september 2005 : Wethouder en Loco- Burgemeester te Berkel en Rodenrijs

Gemeente Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland): Groei/Vinexgemeente geclassificeerd als 24.000 – 40.000 inwoners.

Portefeuille Financiën, onderwijs, verkeer en vervoer, economische zaken, recreatie en toerisme, herindeling. Bouwopgave was 7000 woningen, bedrijventerreinen totaal 130 hectare, met daarbij behorende ontwikkeling voorzieningen zoals scholen, infrastructuur , opzetten van economische zaken en ondernemersloket. Groei gemeenschap met 1000 personen per jaar. Tevens besluitvormingsproces van herindeling doorlopen: Berkel en Rodenrijs valt onder Lansingerland.

Augustus 2000 -2002 : Politiek Adviseur Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat,

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat,

Portefeuille Water, Telecommunicatie.

Als vertrouwenspersoon de Staatssecretaris, drs J.M. De Vries adviseren, zowel politiek als in de communicatie. Zorgen voor verbinding met het Parlement. Sparring voor de Staatssecretaris ter voorbereiding van politieke debatten en processen.

September 1996- augustus 2000 Accountmanager Basisinformatie/ Programmamanager

Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Hoofdafdeling Basisgegevens Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

Kerntaken: ontwikkelen van eenduidige basisinformatie (inter)nationaal op het gebied van verkeer en vervoer; meewerken aan de ontwikkeling van digitaal geografisch netwerk voor koppeling van gegevens (grondlegger voor alle huidige digitale infrastructurele netwerken).

September 1994 - september 1996 : Beleidsmedewerker Verkeer en Waterstaat

VVD Tweede-Kamerfractie

Politieke Beleidsadvisering aan VVD-Kamerleden op het terrein van Verkeer en Waterstaat. Belangrijke projecten: besluit ontwikkeling Betuweroute, Hogesnelheidslijn en Planalogischekernbeslissing Schiphol.

April - september 1994: Medewerker Projectteam Betuweroute

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Begonnen als medewerker in de postkamer voor het Projectteam, daarna meegewerkt aan het voorbereiden en de ontwikkeling van een systeem ter reactie op voorlopig tracé besluit.

Relevante functies die voortvloeien uit de portefeuille

Juli 2014 tot heden : Commissielid Bestuur en Veiligheid Vereniging Nederlandse Gemeente.

Advisering VNG-bestuur op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en veiligheid.

Juni 2014 tot heden : Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord Nederland

Zal toetreden tot dit overleg namens basiseenheid Smallingerland/ Opsterland.

Januari 2014 tot heden : DB-lid Veiligheidsregio Friesland

Portefeuille Personeel en Organisatie, ICT, Financien.

September 2013 tot heden : Lid bestuur Meldkamer Noord Nederland

Meldkamer is gevestigd binnen de gemeentegrenzen.

September 2016 : Voorzitter Meldkamer Noord Nederland

tot heden

2016 : Deelname Kulturele Haadsted 2018 (projecten)

tot heden

Oktober 2016 : deelnemer BOA-platform

tot heden

September 2013 tot heden : Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (SVS)

De SVS is een publieke samenwerkingsvorm voor toezicht en veiligheid in Smallingerland.

Het is een reintegratiebedrijf/ opleidingscentrum (MBO2/3) voor toezichthouder en BOA's.

Februari 2011 - augustus 2012 : Voorzitter Adviescommissie Van Bekkum

Wet Werken Naar Vermogen

Opdracht: advies geven aan 5-tal gemeenten (Leek, Grootegast, Zuidhorn, Noorderveld, Marum) over toekomst organisatie en sturingsmodel voor de WWB (bijstand), WSW (werkvoorzieningsschap), Wajong, WIJ.

December 2009 - april 2010 : Lid Commissie VVD landelijk verkiezingsprogramma 2010

“Orde op Zaken”

Deel-voorzitter en verantwoordelijk voor de clusters: onderwijs, cultuur, sociale zaken en werkgelegenheid, sport, gezondheidszorg.

2009 tot heden : Begeleider bij zorgboerderij,

In de krokusvakanties skiën met kinderen met gedragsproblemen.

December 2008 - september 2012 : Lid Bestuur Stichting

Scholengemeenschap Speciaal Onderwijs Frieslân portefeuille secretaris

Bestuurt een 6-tal scholen in Drachten, Sneek en Damwoude..

2009- 2010 : Lid Commissie VVD-Leidraad voor de Gemeenteraadsverkiezingen

Ontwikkelen van een landelijk format voor ontwikkeling/ opstellen van het gemeentelijk verkiezingsprogramma.

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 : Beoordelaar VVD Masterclass Noordelijke Provincies

Opleiding voor politieke functies. Beoordelen en adviseren van VVD'ers m.b.t. hun ambities, capaciteiten en ontwikkeling, workshops geven op het gebied van politieke processen en organisaties.

November 2011 - 2012: : Lid Stuurgroep Brandweer Opleiding Noord Nederland

Voorbereiden voorstel voor de toekomst van de Brandweeropleiding Noord Nederland.

Januari 2011 - 2012 : Plaatsvervangend voorzitter Veiligheid- en Gezondheidsregio Groningen.

Zeer regelmatige vervangen van de voorzitter, Burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel, bij DB en AB-vergaderingen en projecten.

2007 - 2012 : Lid Dagelijkse Veiligheids- en Gezondheidsregio

portefeuille financiën.

Hieronder vallen de Hulpverleningsdienst (Brandweer) en Openbare Gezondheidszorg (GGD) van de 25 Groninger Gemeenten.

Onder meer nieuwe opzet begroting en verantwoording. Bezuinigingsoperatie geleid bij de GGD, Regionale Brandweer.

2007 - 2012 : Lid Commissie Financiën van de Vereniging NederlandseGemeenten

Vertegenwoordiger van kleine gemeenten en Groninger gemeenten. Advisering VNG-bestuur op financieel gebied. Commissie bereidt voor het VNG-bestuur de standpunten voor op het gebied van het financiële beleid.

April 2007 – april 2012: Voorzitter VVD-Kamercentrale/ Provincie Groningen

O.a. verantwoordelijk voor de Haagse en Europese contacten, advisering partijtop, scouting voor politieke en bestuurlijke functies, adviserend lid VVD-Provinciale Statenfractie.

Januari 2006 - april 2007 : DB-lid VVD Kamercentrale Groningen

Mede verantwoordelijk geweest voor de coördinatie van de campagnes voor de gemeenteraad en provinciale verkiezingen.

December 2004 - augustus 2005 : Lid Medezeggenschapsraad Mytylschool

Speciaal Basis en Voortgezet Onderwijs “De Brug”, te Schiebroek.

School waar oudste zoon onderwijs heeft gevolgd.

September 1994 - mei 2002 : Lid (en deels secretaris) VVD-Partijcommissie Verkeer en Waterstaat

Adviesorgaan voor fracties Eerste en Tweede Kamer en het Hofdbestuur van de VVD.

1997 - 1999 : Bestuurslid, penning- en huismeester Vereniging Van Eigenaren wooncomplex (24 woningen) te Den Haag

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators