Under de Toer als inspiratiebron voor prachtige verhalen

Wat een aftrap van Under de Toer! Honderden belangstellenden bezochten donderdagavond 18 mei de presentatie van de deelnemende 32 kerken van het LF2018-project. In de Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden luisterde en keek het publiek geboeid naar het voorproefje dat gepresenteerd werd door actrice Tamara Schoppert. Journaliste Froukje Sijtsma sprak met haar.

Honderden kerken prijken als bakens in het Friese landschap. ,,Yn dizze godshuzen op terpen moeten minsken inoar eartiids. It wie in flechtplak foar stoarm en opkommend wetter, mar ek in plak dêr’t yndrukwekkende ferhalen ferteld en trochferteld waarden.” Zo vat Tamara Schoppert het LF2018-project ‘Under de Toer’ in het kort samen, dat donderdagavond dus werd gepresenteerd.

Het waargebeurde verhaal van een kwartettenkoor uit Tijnje is het eerste project van ‘Under de Toer’,,In manlike sjonger fan dat kwartettekoar wie grutwurden yn in read nêst, in echte sosjalist.” Tamara is even stil en bouwt de spanning op. ,,Doe kaam der ien te festjerren yn de Tynje en se woenen hiel graach dat it kwartettekoar sjonge soe by de begraffenis.”

Zingen in een kerk, de socialist wilde er dood nog niet worden gevonden. ,,Dochs wisten se de man oer te heljen en op de dei fan de begraffenis stie hy dan dochs yn tsjerke, klear om te sjongen.” Maar op het moment dat de man wil inzetten, voelt hij de adem van zijn vader en moeder in zijn nek. ,,Hy krige it liet dêr yn tsjerke syn strôt net út,”vertelt Tamara.

Tekstschrijver Bouke Oldenhof uit Tijnje en ook regisseur Jos Thie raakten geïnspireerd door de terpen,de daarop gebouwde kerken en bijbehorende legenden en verhalen. ,,Se praten mei de kosters en kaaihâlders fan dy tsjerken. Se hearden safolle prachtige ferhalen, sa’n rykdom oan Frysk DNA.Dêr woenen se wat mei.”

Het project ‘Under de Toer’ kreeg vorig jaar een grote subsidie toegekend van het Prins Bernard Cultuurfonds. ,,Sadwaande koenen wy doe fuort al los mei de tariedings,” vertelt Tamara.

In 2018 vinden 32 ‘Under de Toer’-manifesten plaats in en rondom kerken. ,,Muzikanten, teatermakkers en oare keunstners hawwe wy frege om dy ferhalen opnij te fertellen en te ferbyldzjen.” Samen met inwoners uit de buurt.

,,It moaie oan it projekt fan bygelyks ‘It lûd fan De Middelsee’ fyn ik dat muzyk- en toanielferienings inoar fine en dat se mei har allen wat moais delsette. Ik hoopje echt dat dy gearwurking ek nei 2018 stânhâldt en dat keunstners inoar witte te finen.”

Tamara raakt niet uitgesproken over de mooie anekdotes. Tal van indrukwekkende verhalen passeren de revue.Bijvoorbeeld over de toren van de Sint Vituskerk in Wetsens die in 1842 instortte. ,,Minsken út de omjouwing fertelden dat dy toer ynstoarte op it momint dat dûmny preke oer Simson, dy’t in heidenske timpel fernielde.”Dat verhaal zal in 2018 in een vocaal drieluik worden opgetekend en zal dan ook op Sicilië, de geboortegrond van de heilige Vitus, worden bezongen.

Ieder manifest legt zo op eigen wijze die Europese link, zo ook het mooie liefdesverhaal dat huist in de Koepelkerk van Berltsum. ,,Yn dy tsjerke sil it doarp in opera oer de leafde opfiere.”Volgens de overlevering hingen er vroeger twee klokken in de kerk. ,,In frouljusklok en in manljusklok. Yn de tiid fan Napoleon hienen se jild nedich en waard de manlike klok ferkocht oan it Dútske Mannheim.”

Beide klokken overleefden de Tweede Wereldoorlog en tijdens LF2018 zullen ze weer worden herenigd. ,,Net echt, mar wol artistyk. Sa sille opnamen makke wurde fan de klok yn Mannheim, sa’t er dêr klinkt. Dat lûd komt werom yn Berltsum en sa sille beide klokken tegearre de leafde besjonge. It ferhaal fan in ûnberikbere, mar foar inoar bestimde leafde.”

Meer weten over dit project? Kijk verder op www.underdetoer.nl.

Tamara Schoppert (Alle foto's zijn donderdagavond 18 mei gemaakt tijdens de Under de Toer-presentatie in Leeuwarden). Foto's Wietze Landman.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators