​Ondernemersvereniging De Schakel steunt lokale activiteiten als Augmented Reality

SWICHUM - ,,Sinds de komst van het Leeuwarder OndernemersFonds in 2009 zijn er extra middelen om te investeren in lokale activiteiten en voorzieningen”, vertelt voorzitter René Brouwer van De Schakel. ,,Dat komt het woon-, leef- en werkklimaat in onze kleine gemeenschap absoluut ten goede.”

Zo is er de laatste jaren geïnvesteerd in het organiseren van een Open Bedrijvendag, de aanschaf van nieuwe stoelen voor het dorpshuis en een springkussen voor de jeugd. ,,Ook de ondersteuning van het LF2018-project Augmented Reality Wirdum-Swichum heeft een bijdrage van ons mogen ontvangen. In onze dorpen zijn de communicatielijntjes kort, voor de financiële ondersteuning van collectieve activiteiten kan men altijd bij ondernemersvereniging De Schakel aankloppen.”

,,Ik sjoch no mei oare eagen nei myn doarp”

Acteur Eelke van der Meer van toneelvereniging ‘Nut en Nocht’ vertolkt Viglius in de Augmented Reality app. Hij had weleens van Viglius gehoord, maar wist niet precies wie hij was. ,,Troch Viglius te spyljen bin ik folle mear oer him te witten kaam. Ik fyn it bysûnder dat dizze belangrike man yn Swichum wenne. Troch dit projekt mei Augmented Reality sjoch ik no mei hiele oare eagen nei myn omjouwing. Ek as ik no troch oare doarpkes fyts, sykje ik nei restanten fan ús Fryske skiednis yn it lânskip. Ik sjoch it as in ferriking fan myn blik op Fryslân.”

Culturele talentenroute
Eelke vertelt dat de toneelverenigingen ‘Nut en Nocht’ van Wirdum en Swichum, en ‘Lyts mar krigel’ van Wytgaard in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 ook een culturele route op touw willen zetten. ,,Wy fine ferbining hiel belangryk. Dêrom wolle wy as toanielferienings ferbining sykje mei de minsken út de doarpen. Har de kâns jaan om harren talinten sjen te litten.” Het idee is om in het verlengde van de app ‘meAR Fryslân’ een dag te organiseren waarop mensen een route door de dorpen kunnen afleggen. Op verschillende plekken laten inwoners dan hun talenten zien. ,,Dat hoecht net allinnich toaniel te wêzen. Der is ek romte foar in shantykoar dat sjongt, ien dy’t in ferhaal of in gedicht foarlêst of in groepke streetdancers dat in optreden jout.”

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators