Ga naar inhoud
Favorieten 0

Ferantwurding

Merk Fryslân docht der alles oan om de ynhâld fan Friesland.nl hieltyd fan aktuele ynformaasje te foarsjen en de besteande ynformaasje aktueel te hâlden. Komst nettsjinsteande dochs wat tsjin dat net kloppet, dan stelle wy dyn reaksje tige op priis. We nûgje dy út om flaters, ûnfolsleinens of ûndúdlikheden troch te jaan. Stjoer dan in berjocht fia it kontaktformulier of reagearje fia e-mail op info@merkfryslan.nl.

De teksten en bylden op Friesland.nl binne fan Merk Fryslan of oansletten partners. Mei dy partijen binne ôfspraken makke oer it brûken. Somtiden is dit net mooglik om’t ien of mear rjochthawwers op de yntellektuele eigendomsrjochten of de erfgenamen fan de rjochten net bekend binne of net efterhelle wurde kin. Mochtest fan miening wêze dat de tekst of digitale objekten dy’t troch ús publisearre bin op ien fan de kommunikaasjekanalen dyn rjochten skeind, dan kinst kontakt opnimme mei info@merkfryslan.nl. Jou yn dyn e-mail de titel oan fan it oanbelangjende ûnderwerp en de URL of it kommunikaasjekanaal. En om hokker materiaal it giet. Wy sille dan de beswieren ûndersykje en mei in reaksje komme.