De alve stêden

Snits

IJlst

Drylts

Sleat

Starum

Hylpen

Frjentsjer

Warkum

Boalsert

Harns

Dokkum

Doarpen

De Lemmer, De Jouwer, It Hearrenfean. Bekende toeristyske trekpleisters dy’t neffens de offisjele beneaming yn Fryslân gjin stêden binne, mar as doarp miskien noch wol grutter yn ynwenners en oerflak. Dat kin fansels allinne yn Fryslân. Besykje dêrom ek ris de oare highlights yn de provinsje.