Ga naar inhoud
Favorieten 0

Kultuer yn Fryslân

Fryske kultuer

Fryske kultuer

Keunst

Keunst

histoarje

histoarje

Kultuersnuven

Kultuersnuven

Der is wat feroare yn Fryslân. Dy feroaring begûn yn 2018, doe't de provinsje en har haadstêd Ljouwert de Kulturele Haadstêd fan Europa wiene. It jierlikse feest liet net allinnich de wrâld, mar ek de Friezen sels sjen dat kultuer yn ús bloed sit. Kultuer bestiet út tradysjes, moderne en âlde gebouwen, musea en keunstwurken, sjongen, dûns en teater. Mar it is ek it ûntfongen fan keunstners en dêr't hja har plak fine om har út te drukken. Keunst docht wat mei dy. Ûntdek it sels, fiel, hear, sjoch en ûntmoet.

Untdek alles oer Fryske kultuer

Fryske kultuer

Fryslân hat as gjin oare provinsje in eigen kultuer dy't djip woartele is yn minsken en natuer. Us libben mei wetter as freon en fijân, ús eigen taal, folksliet en tradysjes dy’t op syn minst like âld binne as de bekende flagge, binne de oarsprong fan de eigensinnigens dy’t besikers sa wurdearje.

city of literature

city of literature

Ljouwert is offisjeel in UNESCO-literatuerstêd. Untdek de stêd en har literatuerskiednis en sjoch wat der no bart op it mêd fan poëzy, literatuer en sprutsen wurd.

Proef de smaak fan Fryslân: kofje en gebak

Proef de smaak fan Fryslân: kofje en gebak

By de kofje komt fansels in lekkernij, neist de populêre oranjekoek hat Fryslân noch folle mear eigensinnige koeken. Wisten jo dat Douwe Egberts kofje ûntstien is yn de Fryske De Jouwer? Yn dit blog kinne jo hjir mear oer lêze en hokker Fryske koekjes jo by jo kofje besykje moatte.

alve stêden

alve stêden

Wêr yn 'e wrâld binne stêden lytser as doarpen? Yn Fryslân fansels. Us stêden hawwe de titel net te tankjen oan har grutte, mar oan har histoaryske betsjutting. Der binne alve foar jo bucket list.

Learje mei de Fryske sporten

Learje mei de Fryske sporten

Fierljeppen, skûtsjesilen en keatsen. Dizze trije tradisjonele sporten hawwe in bysûnder plak yn it hert fan de Friezen. Wy hawwe it fansels oer pealspringen, silen en stuiteren. Alle jierren stride Fryske fanatici om de begeerde priis.

Keunst yn Fryslân

Untdek de Fryske skiednis

histoarje

As muorren prate koene, dan hoegde men gjin skiednisboek mear iepen te slaan. De histoarje fan tsjerken, steaten, stinzen en monuminten is lykwols minder ferburgen as men tinkt. Kom koese yn in tsjerke, dwaal troch in monumint en stap yn 'e fuotstappen fan 'e keninklike famylje.

âlde tsjerken op in terp

âlde tsjerken op in terp

Fryslân hat in grutte rykdom oan mystike midsiuwske godshuzen, dy ’t almeast op nóch âldere terpen te finen binne. Yn dizze blog tippe wy in tal tsjerken mei in bysûnder ferhaal of in spesjale funksje.

steaten en stinzen

steaten en stinzen

Ridend troch Fryslân, komst geregeld steatlike huzen en prachtich lângoed mei skitterjend oanleine tunen tsjin. Yn Fryslân wurde se ' steaten en stinzen ' neamd.

grutte pier

grutte pier

Piers Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier: in man dy't mar leafst 2,10 meter lang en like breed wie. De ferhalen oer him waarden op syn minst like sterk as hysels. Hy koe bygelyks in munt bûge mei syn tomme en wiisfinger, of in hynder fan 1.000 pûn oer it skouder smite. Yn dit blog fertelle wy alles wat der te witten is oer dizze wiere Fryske frijheidsstrider en folksheld.

oernachtet yn in monumint

oernachtet yn in monumint Campagnebeelden Merk Fryslân. Niet kaal gebruiken i.v.m. kans op gebruik anderen.

Ferbliuwe yn ien fan alle karakteristike gebouwen dy 't Fryslân ryk is. Fan in pittoreske fiskerswenning oant in goatyske tsjerke.

hofstêd Ljouwert

hofstêd Ljouwert

Untdek yn Ljouwert trúnje fan de sân Fryske stedhâlders fan Nassau.

Kultuersnuven yn Fryslân

Fan de maitiid oant yn de djippe winter is der yn it Fryske lânskip folop romte foar keunst yn de bûtenloft. Dyn hert ophelje oan kultuer giet hân yn hân mei dyn hert flugger klopje troch kuierjen en fytsen. Tiid foar in frisse noas.