Ga naar inhoud
Favorieten 0

Fryslân Wetterlân

Beekjes, rivieren, fearten, dobben, baggersleatten en grêften. Yn Fryslân kenne we mear wurden foar de wetters as foar bôle. Logysk; we hawwe der al iuwen mei te krijen. We ferdreaunen de see, befearnen de fearten, fierljepten oer sleatten en bouden terpen foar drûgefuottengarânsje. Belibje ús prachtige wetterlânskip.

Hang loose Friesland Style

Kite kin op ferskate plakken yn de provinsje, mar it mekka foar de kiter is Warkum. Hjir fynst de bêste omstannichheden foar in dei of in wykje op it wetter. En wolst kiten leare, skriuw dy dan yn by ien fan de kiteskoallen yn Warkum of de rest fan Fryslân.

De plompert yn

Yn in provinsje mei safolle wetter kinne jo op in soad plakken fansels swimme. Yn Fryslân fine jo in protte subtropyske swimbaden.

Untdek swimme